Rechtszaak & juridische argumenten

Bond Beter Leefmilieu en haar Waalse zusterorganisatie Inter-Environnement Wallonie (IEW) vechten samen bij het Grondwettelijk Hof de wetswijziging aan die de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 mogelijk maakt.

Een beslissing met zulke grote gevolgen voor mens en milieu kan volgens Europese wetgeving en de Verdrag van Espoo en Aarhus niet zomaar onder de radar passeren. Aan de hand van een milieueffectenrapport (MER) moet eerst een grondige studie gebeuren naar de mogelijke gevolgen voor het leefmilieu van de verlengde uitbating van de kerncentrales. Daarnaast moeten burgers, zowel in België als in de buurlanden, de mogelijkheid krijgen tot inspraak en bezwaar. Bovendien liggen Doel 1 en Doel 2 vlak bij natuurgebieden die op Europees niveau beschermd zijn. Beslissingen met een mogelijke impact op deze gebieden vragen volgens de Europese wetgeving een extra natuurtoets.

BBL en IEW zien zich in hun zaak gesterkt door een advies van de Raad van State. Ook de Raad van State stelt dat een nieuwe milieuvergunning met milieueffectenrapport en publieke inspraak vereist was voordat de beslissing over de levensduurverlenging erdoor mocht komen.

> Help ons de kerncentrales te sluiten